TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khách hàng: Trường Đại
Học Khoa Học
Tự Nhiên,
ĐHQG TPHCM
(HCMUS)
Bắt đầu: – –
Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
Dự án: Các dự án công nghệ thông tin