TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Khách hàng: Trường Đại
Học Bách Khoa
TPHCM, ĐHQG
TPHCM
(HCMUT)
Bắt đầu: – –
Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
Dự án: Các dự án công nghệ thông tin