NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BIDV

Khách hàng: Ngân
hàng đầu
tư và phát
triển BIDV
Bắt đầu: – –
Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
Dự án: Các dự án công nghệ thông tin