ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Khách hàng: Điện lực Miền Nam
Bắt đầu: – –
Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
Dự án: Các dự án công nghệ thông tin