ĐẠI HỌC QUỐC GIA HCM

Khách hàng: Đại Học
Quốc Gia
HCM (VNU
HCM)
Bắt đầu: – –
Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
Dự án: Các dự án công nghệ thông tin