banner_Home01-1920x700

Giải pháp hạ tầng CNTT

  • Giải pháp Hạ tầng trung tâm dữ liệu DataCenter: Tư vấn, thiết kế, xây dựng và vận hành, bảo dưỡng.
  • Sao lưu phục hồi dữ liệu, khôi phục sau thảm họa.
  • IP telephony, hội nghị truyền hình, truyền thông hợp nhất, thư viện điện tử,…

IT infrastructure solutions

  • DataCenter infrastructure solutions: Consulting, design, construction, operation and maintenance.
  • Backup data recovery, disaster recovery.
  • IP telephony, video conferencing, unified communications, electronic library, etc.