banner_Home01-1920x700

Các giải pháp CNTT chuyên ngành

  • Giải pháp cho khối Nhà nước, Chính phủ.
  • Giải pháp chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm.
  • Giải pháp cho Giáo dục Đào tạo, Viễn thông và Doanh nghiệp.

 

Specialized IT solutions

  • Solutions for the State and Government sectors.
  • Specialized solutions in Finance, Banking and Insurance.
  • Solutions for Education, Training, Telecommunications and Enterprises.