Dịch vụ tích hợp hệ thống

  • Tư vấn, thiết kế, và triển khai các dự án CNTT.
  • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hệ thống, dịch vụ khách hàng,…
  • Dịch vụ an ninh mạng, giám sát và quản trị hệ thống.

System Integration Services

  • Consulting, designing, and implementing IT projects.
  • Technical support, warranty, system maintenance, customer service, etc
  • Network security services, system monitoring and administration.